Dokumentácia

Vytvorenie novej, príp. aktualizácia existujúcej dokumentácie – odkazy na novú legislatívu, popísanie procesov spracúvania, zoznam prijatých organizačných a technických opatrení.